Miejska Biblioteka Publiczna im Galia Anonima w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Biblioteka prowadzi działalność na podstawie następujących przepisów:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, póz. 123 z późn. zm.);
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Siedzibą - Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe zadania i organizację określa statut oraz regulamin organizacyjny i schemat zatwierdzony przez organizatora. Zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w regulaminach.

Biblioteka Miejska, jako główna biblioteką miasta, zapewnia obsługę biblioteczną przede wszystkim jego mieszkańcom. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii miasta i innych materiałów informacyjnych, w szczególności dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu; organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej mającej na celu zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych; wspomaganie procesu edukacji, indywidualnego samokształcenia oraz wszelkich programów kształcenia; upowszechnianie dorobku naukowego, kulturalnego miasta i regionu.