Regulamin imprez (wydarzeń) plenerowych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną na terenie przyległym do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

§1

Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezach (wydarzeniach) plenerowych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, zwaną dalej Biblioteką, na terenie przyległym do  budynku - siedziby Biblioteki przy ul. Jana Frankowskiego 3 w Kołobrzegu.


§2

Wstęp na imprezy jest nieodpłatny.

§3

1.       Osoby uczestniczące w imprezie/wydarzeniu zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu,  a w szczególności do:

a)       zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

b)       zajmowania miejsc, z zastosowaniem bezpiecznej (2 m) odległości.  

2.       Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

§4

1.       Organizator każdorazowo określi maksymalną liczbę uczestników, które będą mogły wziąć udział
w organizowanym przez Bibliotekę wydarzeniu.

2.       O wpisie na listę uczestników/o liczbie biletów (wejściówek) decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału
w imprezie.

3.       Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

§5

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2.       Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce imprezy z ważnych przyczyn,
tj. niesprzyjających warunków atmosferycznych, choroby, lub innej, np. gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub konieczności zapewnienia niezakłóconego bezpieczeństwa dla uczestników imprezy.

§6

Osoby uczestniczące w imprezach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.

§7

Dodatkowe zasady uczestnictwa w związku z koronawirusem:

1.       Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, zobligowane są stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń Organizatora wydarzenia.

2.       Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do zabronienia wstępu na teren odbywania się imprezy:

a)  osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b)    osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy

4.       Organizator jest uprawniony do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy.

5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu

6.   Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Organizatora

§ 8

W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na imprezie oraz mienia, Organizator ma prawo do przerwania imprezy

§ 9

 Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym Regulaminie wyrażają dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej Biblioteki.


§ 10

Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zobowiązują są
do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Miejskiej Bibliotece Publicznej https://biblioteka.kolobrzeg.pl/ oraz załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§ 11

1.       Osoby, które zdecydowały się na udział w imprezie organizowanej przez Organizatora, akceptują postanowienia Regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

2.       Udział w imprezach, o których mowa jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 12

Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu przy ul. Jana Frankowskiego 3 oraz jej agendach przy ul Brzozowej 9a i filiach  oraz na stronie internetowej https://biblioteka.kolobrzeg.pl/ .

 

Załączniki:

Rekomendacje Biblioteki Narodowej oraz wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania wydarzeń w bibliotekach.

Załącznik do Regulaminu imprez
(wydarzeń) plenerowych organizowanych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną z dnia

23.06.2020

 

 

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące organizowania wydarzeń w bibliotekach (https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html) Data publikacji: 10/6/2020

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom organizację wydarzeń na świeżym powietrzu oraz w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem lub liczba ich wyraźnie spada. Obowiązują wówczas zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach. Wciąż preferowane jest organizowanie wydarzeń w formie on-line.

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii w Polsce przedstawili Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny (załącznik nr 1).

Podczas wydarzeń organizowanych w otwartej przestrzeni uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 2-metrowego odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos. Pracownicy organizatora i obsługi wydarzenia mają obowiązek używania środków ochrony osobistej (tj. rękawiczek, maseczek lub przyłbic ochronnych, również muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących).

Biblioteki mogą świadczyć usługi z zakresu wynajmu sal widowiskowych pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarnych ogłoszonych w czasie epidemii na takich samych zasadach jak inne instytucje i podmioty gospodarcze.

 

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce [wyciąg]

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny

1.       Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.

1.      Powołanie przez organizatora wydarzenia koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2.     Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

a)     zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);

b)     obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie mających kontakt z publicznością;

c)      dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;

d)     w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;

e)     oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;

f)      organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;

g)     wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;

h)     szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;

i)       planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;

j)      opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)

k)     opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS.

 

2.       Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.

1.     Organizatorzy wydarzeń powinni dokonać aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

a.     klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;

b.     obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;

c.      złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

2.       Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem:

a.      o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

b.      o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

3.     W powyższej komunikacji organizator wydarzenia powinien wykorzystać wszystkie dostępne kanały informacyjne.

4.       Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

a.      Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

b.     Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

c.      Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

 Przykładowy sposób zbierania danych:

Uczestnicy z dostępem online

Uczestnicy bez dostępu online

 1. Rejestracja online na stronie organizatora, podanie danych trackingowych, akceptacja regulaminu z RODO i z oświadczeniem uczestnika, że jeżeli wystąpią u niego objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
 2. Pobranie biletu/wejściówki.
 3. Przy wejściu poświadczenie tożsamości za pomocą nazwiska/hasła/kodu ustalonego w drodze rejestracji.
 1. Wcześniejszy kontakt telefoniczny z organizatorem w czasie którego organizator:
  • Rezerwuje bilet/wejściówkę.
  • Zbiera dane trackingowe wraz z akceptacją regulaminu z RODO i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
  • Informuje o procedurze wejścia, podaniu kodu etc.
 2. Dla osób przychodzących bezpośrednio na miejsce wydarzenia: w miejscach informujących o wydarzeniu powinna znaleźć się informacja o konieczności przyjścia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz o procedurze zbierania danych przed wejściem.

 Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.

1.      Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.

2.      Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.

3.      Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.

4.      Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.

5.      Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

 

3.       Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

·        Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

·         Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.