Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu

 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu oraz określenia regulaminu konkursu.

 

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony: 3 lata

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu

ul. Jana Frankowskiego 3, 78 – 100 Kołobrzeg.

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) Posiada obywatelstwo polskie;

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) Nie była  skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karno–skarbowe;

4) Nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których  mowa w art.  31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia  17 grudnia  2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440);

5) Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) Posiada wykształcenie wyższe magisterskie;

7) Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

8) Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane w instytucjach kultury lub podmiotach prowadzących działalność medialną lub promocyjną;

9) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

1) Preferowane wykształcenie: bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, kulturalno – oświatowe, animacja kultury lub pokrewne;

2) Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:

    a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

    b) ustawy o bibliotekach,

    c) ustawy kodeks pracy,

    d) ustawy prawo zamówień publicznych,

    e) zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

    f) gospodarkę finansową instytucji kultury.

3. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;

4. Predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie;

5. Umiejętności kierowania zespołem ludzkim;

6. Samodzielność i systematyczność;

7. Odporność na stres;

8. Komunikatywność.

 

3. Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:

1) zarządzanie Miejską Biblioteką Publiczną im. Galla Anonima w Kołobrzegu, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki,

2) reprezentowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu na zewnątrz,

3) tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,

4) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej zgodnie z właściwością instytucji,

5) dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

6) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

7) racjonalna, efektywna, celowa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

8) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym przystąpienia do konkursu,

2) Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu. Koncepcja powinna zawierać w szczególności: opis zakresu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu w oparciu o jej statut i dokumenty organizacyjne, z uwzględnieniem zmian proponowanych przez kandydata, misję i cele działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu, sposób wdrażania przedstawionych rozwiązań oraz prognozę kosztów wraz ze wskazaniem źródeł finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu, w tym możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność kulturalną,

3) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty wskazujące na charakter i czas prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaj i czas wykonywanych obowiązków w ramach stosunków prawnych będących podstawą realizacji pracy zawodowej), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

6) Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

7) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440),

9) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 - 88).

10) Oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,

11) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu,

12) Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie
i rekomendacje).

Wszystkie składane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg, w terminie do 25 września 2020 r., oraz  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ do dnia
25 września 2020 r.”.

2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Kołobrzeg po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kołobrzeg).

 

6. lnne niezbędne informacje:

1). Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu” (aktualnie obowiązujący Statut i Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tej instytucji):

a) sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu za rok 2019,

b) plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu na rok 2020,

c) informacje o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima   w Kołobrzegu za rok 2019.

2) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Kołobrzeg powoła komisję konkursową i określi tryb jej pracy.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

4) Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 7 dni po upływie terminu ich składania.

5) Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.

6) Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 12 października 2020 r.

7) Dodatkowych informacji o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu można uzyskać u dyrektora ww. jednostki,  tel. 94. 352 28 70.