Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu

 

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 132/07
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 4.12.2007


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
IM. GALLA ANONIMA W KOŁOBRZEGU


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:
   1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, póz. 539 z późn.   
       zm.),
   2. Ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
       kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.),
   3. Statutu na podstawie Uchwały Nr XLV/600/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 
       grudnia 2005 r.

§2

1. Regulamin Biblioteki zwany dalej „Regulaminem" określa szczegółową organizację     
    wewnętrzną oraz tryb pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.
2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:
    1) Biblioteka - należy przez to rozumieć - Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu,
    2) Dyrektor - należy  przez to  rozumieć - Dyrektora Miejskiej biblioteki Publicznej w 
        Kołobrzegu,
    3) Zakres czynności - należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla 
        określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

II. ZASADY KIEROWANIA BIBLIOTEKĄ

§3

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje na 
    zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkie 
    czynności z zakresu prawa pracy.
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo we wszystkich kwestiach organizacyjnych i 
    merytorycznych pełni kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji
4. Jeżeli Dyrektor względnie Zastępca nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres 
    zastępstwa Głównego Księgowego rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje 
    Dyrektora (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej aprobaty).

§4

Do kompetencji DYREKTORA należy w szczególności:
1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między 
    poszczególnymi agendami i samodzielnymi stanowiskami pracy.
2. Gospodarowanie środkami finansowymi.
3. Gospodarowanie mieniem.
4. Opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów 
    rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
5. Zatwierdzanie rocznego planu działalności oraz przedstawianie go do akceptacji 
    Prezydentowi Miasta.

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

§5

1. W strukturze Biblioteki tworzy się działy, filie, samodzielne stanowiska.
2. W strukturze Biblioteki tworzy się następujące działy:
    1) Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, 
    2) Udostępniania Zbiorów i Informacji.
3. W strukturze Biblioteki tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
    1) Głównego Księgowego,
    2) ds. Administracyjno-Gospodarczych,
    3) Specjalista ds. komputeryzacji,

IV. PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW

§6

1. Kierownik działu kieruje całokształtem działalności podległej komórki organizacyjnej i 
    jest za nią odpowiedzialny.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika działu należy:
    1) samodzielne planowanie : organizowanie pracy wynikające z zakresu działania 
        podległej komórki, stanowisk pracy oraz zadań określonych w planach pracy lub 
        zleconych przez Dyrektora,
    2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na    
        podległą komórkę, stanowisko pracy,
    3) planowanie, prowadzenie kontroli wewnętrznej,
    4) sporządzanie wymacanych sprawozdań wynikających z zakresu działania komórki,
    5) udzielanie wskazówek bądź poleceń odnośnie formy i sposobu załatwienia spraw i 
        problemów,
    6) przedstawianie Dyrektorowi informacji o problemach i potrzebach związanych z 
        realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki, stanowiska pracy,
    7) bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub 
        zleconych przez Dyrektora,
    8) sporządzanie rocznego planu pracy działu oraz wymaganych sprawozdań 
        wynikających z zakresu działania komórki.
3. W zakresie spraw kadrowych do kierownika działu należy:
    1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przez 
        podległych pracowników obowiązujących przepisów, w tym: bhp i poż., o tajemnicy
        służbowej i ochronie mienia,
    2) opracowywanie zakresów czynności bezpośrednio podległych pracowników,
    3) przedkładanie planów urlopów wypoczynkowych i dbanie o ich terminowe 
        wykorzystywanie,
    4) występowanie z wnioskami  dotyczącymi:
        a) awansowania pracowników, premiowania, szczególnego wyróżnienia lub przyznania
            nagrody,
        b) zwolnienia pracowników lub zmiany warunków pracy i płacy.
4. Kierownik działu jest odpowiedzialny za zorganizowanie prawidłowego zabezpieczenia 
    majątku reprezentowanej komórki organizacyjnej.
5. Kierownik działu zobowiązany jest do ustalenia zastępstwa na czas swojej nieobecności.

§7

1. Przekazanie - przyjęcie funkcji kierowniczych w działach, filiach bibliotecznych oraz 
    samodzielnych stanowiskach odbywa się protokolarnie z udziałem komisji zdawczo 
    - odbiorczej, powołanej decyzją Dyrektora Biblioteki.
2. Kopie protokołu zdawczo odbiorczego przekazuje się pracownikowi ds. 
    Administracyjno - Gospodarczych, celem łączenia do akt osobowych. 

 

V. ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1.   DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

§8

Do zakresu działania działu należy w szczególności:
1. Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej
    i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, w tym 
    multimedialnych na podstawie analizy ofert, dezyderatów kierowników działów i 
    czytelników (dla wszystkich komórek organizacyjnych ), zgodnie z przyjętym planem 
    finansowym.
2. Uzupełnianie zbiorów drogą zakupu internetowego, antykwarycznego i od osób 
    prywatnych, w szczególności w zakresie zbiorów regionalnych.
3. Prowadzenie prac zespołu doboru księgozbioru.
4. Ewidencja zbiorów i jej dokumentacja.
5. Uzgadnianie z księgowością zapisów w księgach inwentarzowych ze stanem na koncie 
    ewidencji.
6. Opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami.
7. Prowadzenie, aktualizowanie i nadzór nad katalogami.
8. Selekcja materiałów zniszczonych, zdezaktualizowanych i zbędnych oraz prowadzenie 
    dokumentacji ubytków.
9. Kontrola (inwentaryzacje) zbiorów bibliotecznych. 10.    Tworzenie elektronicznych baz 
    bibliotecznych, koordynacja procesu komputeryzacji.

2. DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW l INFORMACJI

§9

Do zakresu działania należy:
1. Udostępnianie zbiorów:
    1) wypożyczenia:
        a) na zewnątrz,
        b) na miejscu w czytelniach, 
        c) międzybiblioteczne.
    2) prowadzenie usług internetowych (Czytelnia Internetowa, Czytelnia „Ikonka")
    3) prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów,
    4) egzekwowanie zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z
        obowiązującymi przepisami,
    5) organizowanie i obsługa punktów bibliotecznych.
2. Kształtowanie zakresu tematycznego zbiorów:
    1) składanie zamówień do Działu Gromadzenia,
    2) stała analiza dezyderatów,
    3) kontrola, selekcja i naprawa zbiorów.
3. Sprzedaż wydawnictw własnych i obcych.
4. Prenumerata czasopism, prowadzenie ewidencji.
5. Działalność informacyjno-bibliograficzna:
    1) obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników   
        Biblioteki polegająca na udzielaniu bieżących informacji w oparciu o księgozbiór 
        podręczny, kartoteki biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych. Do 
        podstawowych zadań w tym zakresie należy:
        a) gromadzenie podstawowych źródeł informacji,
        b) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych (bibliograficzne, 
            faktograficzne),
        c) udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje,
        d) przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów 
            Biblioteki (lekcje biblioteczne),
        e) oprowadzanie po Bibliotece grup zorganizowanych,
        f) opracowywanie zestawień bibliograficznych, wykazów nabytków, aktualnych 
            informatorów.
    2) tworzenie sprawnie działającego systemu przepływu informacji z filiami 
        bibliotecznymi.
    3) gromadzenie dokumentów życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego 
        regionu 
        oraz ich opracowywanie,
    4) prowadzenie katalogów i kartotek regionalnych,
    5) zbieranie materiałów i opracowywanie .Bibliografii Kołobrzegu".
    6) Organizowanie różnorodnych form działalności oświatowej, współdziałanie z 
        bibliotekami innych sieci i instytucjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
    7) Prowadzenie usług kserograficznych.

§10

W ramach Działu Udostępniania Zbiorów funkcjonują filie biblioteczne

§11


Do zakresu działania filii bibliotecznych należy:
1. Organizacja zborów placówki:
    1) zgłaszanie dezyderatów w sprawie uzupełniania zbiorów,
    2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru oraz prowadzenie dokumentacji
        wpływów i ubytków,
    3) techniczne przysposabianie nowych wpływów i konserwacja zbiorów,
    4) prowadzenie katalogów filii,
    5) selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.
2. Udostępnianie zbiorów, w tym wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie 
    prezencyjne.
3. Prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów.
4. Egzekwowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z
    obowiązującymi przepisami.
5. Prowadzenie poradnictwa czytelniczego i działalności informacyjno-oświatowej.
6. Udział w inwentaryzacjach zbiorów..

3. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

§12

Do zakresu działania pracownika należy: 
1. Prowadzenie spraw Sekretariatu:
    1) przekazywanie do działów korespondencji zadekretowanej przez dyrektora, 
        przekazywanie korespondencji do wysyłki,
    2) prowadzenie rejestru i wydawanie delegacji służbowych, 
    3) wykonywanie innych prac związanych z obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem 
        Sekretariatu.
2. Prowadzenie obsługi spraw osobowych: 
    1) prowadzenie:
        a) akt osobowych,
        b) ewidencji zwolnień lekarskich,
        c) kartotek urlopowych i czasu pracy. 
    2) prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu prawa pracy, zadań i obowiązków
        pracownika wobec zakładu pracy oraz zakładu pracy w stosunku do pracownika, 
        szczególnie nowo zatrudnionego, 
    3) nadzór nad terminowym wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych oraz w 
        przypadku innych zwolnień od pracy przewidzianych prawem pracy,
    4) prowadzenie spraw związanych z:
        a) sporządzaniem sprawozdań dla GUS dotyczących zatrudnienia, czasu pracy 
            przepracowanego i niepnepraccwanego,
        b) gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem i aktualizowaniem danych 
            osobowych pracowników Biblioteki,
        c) rejestrowaniem i wyrejestrowaniem nowo zatrudnionych i zwalnianych pracowników 
            dla potrzeb ZUS.
3. Prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarczym:
    1) obsługa gospodarcza komórek organizacyjnych Biblioteki,
    2) zabezpieczenie dokumentacyjne i realizacyjne remontów,
    3) administrowanie środkami  trwałymi  i  przedmiotami  nietrwałymi  stanowiącymi  
        majątek Biblioteki, prowadzenie ewidencji i kontroli w tym zakresie,
    4) wprowadzenie spraw związanych z konserwacją naprawą sprzętu, maszyn, urządzeń i 
        wyposażenia,
    5) zapewnienie zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego działom organizacyjnym 
        Biblioteki,
    6) tworzenie i przestrzeganie odpowiednich warunków bhp, ppoż., ochrony mienia, 
        nadzór nad przestrzeganiem przepisów i wytycznych w tym zakresie,
    7) prowadzenie archiwum, ewidencji stempli oraz kluczy od pomieszczeń.

4. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

§13

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:
  1. Organizowanie i kierowanie księgowością w Bibliotece.
  2. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami
      podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
  3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  4. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji 
      składników majątkowych.
  5. Sprawowanie kontroli merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz
      innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli
      formalno  prawnej.
  6. Osobista kontrola nad terminową regulacją zobowiązań publicznoprawnych 
      (podatkowych, ubezpieczeniowych).
  7. Organizacja prowadzenia ewidencji księgowej techniką komputerową.
  8. Organizacja prowadzenia ewidencji podatkowej i związanej z nią dokumentacji 
      rozliczeniowej.
  9. Organizacja płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, podatkowych
      i ubezpieczeń społecznych.
10. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
11. Sprawowanie kontroli funkcjonalnej w zakresie rachunkowości Biblioteki.

5. SPECJALISTA DS. KOMPUTERYZACJI

§ 14

Do zakresu działania Specjalisty ds. komputeryzacji należy:
1. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2. Podstawowa konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.
3. Nadzór i wdrażanie programów specjalistycznych oraz programów   
    wspomagających zarządzanie Biblioteką.
4. Określanie stanu faktycznego oraz wnioskowanie o zmianę lub zakup sprzętu 
    komputerowego.
5. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Biblioteki.
6. Nadzór nad siecią LAN oraz serwerem.
7. Archiwizacja danych na wniosek Dyrektora.

VI. OGÓLNE UPRAWNIENIA l OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§15

1. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece podlega bezpośrednio jednemu 
    przełożonemu, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe związane z 
    zajmowanym stanowiskiem i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej 
    pracy.
2. Na czas określony nie przekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym 
    pracownik może być delegowany do pracy w innej komórce organizacyjnej 
    Biblioteki.
3. Pracownik oddelegowany zachowuje przynależność organizacyjną do macierzystej 
    komórki, ale w zakresie działania wynikającego z delegacji podlega kierownikowi 
    komórki, do której został oddelegowany.
4. Obowiązkiem pracowników jest posiadać znajomość całokształtu spraw 
    wchodzących do zakresu działania poszczególnych placówek w stopniu 
    umożliwiającym zastępstwo.

§16

1. Do wykonywania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki pracownik jest 
    delegowany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego.
2. Cel wyjazdu określa przełożony.
3. Polecenie wyjazdu podpisuje Dyrektor lub Główny Księgowy.

§17 

1. Zasadniczą podstawą obowiązków pracownika jest imienny zakres czynności. 
2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do 
    posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa 
    regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje. 
3. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków 
    bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i ppoż., 
    regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego. 
4. Pracownik Biblioteki uprawniony jest do składania skarg i wniosków Dyrektorowi 
    we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy. 

§18

Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej, tj. do zwracania się do bezpośredniego przełożonego, w szczególności w każdym przypadku, gdy sprawa przekracza jego kompetencje, bądź gdy nie ma uprawnień do załatwienia danej sprawy.

VII. OGÓLNY TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW - SYSTEM DECYZYJNY 

§19 

W Bibliotece obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji: 
1. Decyzje problemowe podejmuje Dyrektor i przekazuje do wykonania kierownikom 
    działów, 
2. Bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują: Dyrektor, 
    samodzielni pracownicy i kierownicy działów, 
3. Szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej i 
    rzeczowej podejmuje Dyrektor po konsultacji z kierownikami działów, 
    samodzielnymi pracownikami, 
4. W sprawach nagłych, bieżących (w zależności od charakteru) decyzje podejmuje 
    Dyrektor lub kierownik właściwego działu informując o ich treści Dyrektora. 

VIII. ZASADY PODPISYWANIA PISM l DOKUMENTÓW 

§20 

1. Dokumenty finansowe podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy. Propozycje 
    wydatków finansowych są uzgadniane przez kierowników działów z Głównym 
    Księgowym lub Dyrektorem. 
2. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej prą .v j obowiązków 
    majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. 
    Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych. 
3. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje Dyrektor lub 
    upoważniona przez Dyrektora osoba. 
4. Umowy - zlecenia oraz inne umowy podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy. 

IX. SKARGI l WNIOSKI 

§21 

1. Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania Biblioteki użytkownicy zgłaszają 
    dyżurującemu bibliotekarzowi lub wpisują do książki uwag i wniosków. 
2. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakosie funkcjonowania 
    Biblioteki -właściwy jest Dyrektor, który przyjmuje w środy w godz. 9°° - 14°°. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§22 

1. Częścią Regulaminu Organizacyjnego są zakresy czynności pracowników, 
    znajdujące się w teczkach osobowych. 
2. Zasady ustalania i dokonania zmian w zakresie czynności są następujące: 
    1) za ustalanie, sporządzanie oraz aktualizację zakresów czynności pracowników 
        odpowiedzialni są kierownicy działów, 
    2) za  ustalanie i aktualizację zakresów czynności kierowników działów 
        (samodzielnych pracowników) odpowiedzialny jest Dyrektor. 
3. Zakresy czynności dla wszystkich stanowisk sporządza się w 3 egzemplarzach z 
    przeznaczeniem: 
    1) dla pracownika, do którego się odnosi, 
    2) do akt osobowych pracownika, 
    3) dla kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. 

§23 

Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny Biblioteki. 

§24 

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w formie aneksu. 

§25 

Niniejszy Regulamin uchyla Regulamin z 28 grudnia 2005 r.